Algemene voorwaarden thEagle

UITZENDKRACHTEN

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de inlener enerzijds en Eagle Diensten BV anderzijds. Deze voorwaarden maken deel uit van de aanbieding/overeenkomst. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgesteld. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot het inlenen van uitzendkrachten accepteert de inlener, hierna te noemen "opdrachtgever", onderhavige Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever. Eagle Diensten BV wordt hierna als opdrachtnemer aangeduid. Een mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer gegeven plaatsingsopdracht is bindend en kan door opdrachtgever niet worden herroepen anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Ter beschikkingstelling

Opdrachtnemer stelt één of meerdere uitzendkrachten ter beschikking om bij opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Opdrachtnemer is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die zij uitzendt. Indien er sprake is van uitbesteding van opdrachtnemer aan onderaannemers (ZZP-ers, uitzendbureau's etc.) wordt verwezen naar de daarbij behorende voorwaarden welke tevens openbaar zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Inhoud en plaats werkzaamheden

In de bevestiging is de functiebenaming van de betreffende uitzendkracht opgenomen. De dienaangaande werkzaamheden worden gewoonlijk verricht op de projectlocatie van opdrachtgever.

Gezagsverhouding

De opdrachtgever is verplicht zich ten opzichte van de uitzendkracht in overeenstemming te handelen met de normen van goed werkgeverschap c.q. inlenerschap. Aangezien er sprake is van uitzending draagt opdrachtnemer het gezag over de uitgezonden uitzendkracht aan opdrachtgever over. De opdrachtgever zal de uitzendkracht in staat stellen met de overeengekomen arbeid aan te vangen.

Inlenersbeloning

De uitzendkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer die rechtstreeks in dienst is bij opdrachtgever. De essentiele arbeidsvoorwaarden van de uitzendkracht dienen ten minste gelijk te zijn met die van de werknemer in een gelijke of gelijkwaardige functie bij opdrachtgever. De inlenersbeloning betreft niet alleen het loon, maar o.a. ook vakantie-uren en bedrijfsvoorzieningen en diensten met betrekking tot kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten. Onder essentiële arbeidsvoorwaarden wordt verstaan loon, overige vergoedingen, arbeidstijden, overuren, rusttijden, nachtarbeid, pauzes, de duur van vakantie en het werken op feestdagen.

Arbeidstijden

De arbeidsduur per week bedraagt gewoonlijk 40 uur. Voor de uitzendkracht zullen de arbeids, rust, -en werktijden gelijk zijn aan de bij de opdrachtgever gebruikelijke arbeids, rust, -en werktijden. De opdrachtgever staat in voor het naleven van de bij wet of CAO gestelde verplichtingen.

Tarief en facturering

Partijen komen met betrekking tot de facturering het volgende overeen:

Veiligheid, gezondheid en welzijn

De opdrachtgever staat in voor het naleven van de bij wet of CAO gestelde verplichtingen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden alsmede van het naleven van de zorgverplichtingen van artikel 7: 658 BW. De opdrachtgever vrijwaart te dien aanzien opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid hieromtrent.

Beeindiging

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever kan in de eerste 26 weken van een uitzending aan opdrachtnemer schriftelijk mededelen dat de uitzending wordt beëindigd, onder gelijktijdige mededeling aan de uitzendkracht, rekening houden met een opzegtermijn van één week. De uitzending kan ook worden beeindigd vanwege de arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht. Opdrachtnemer kan deze overeenkomst onverwijld opzeggen in de gevallen van faillissement, surséance van betaling of onder bewind- of onder curatelenstelling van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het feit dat de uitzendkracht gebruik maakt van zijn wettelijk recht om de uitzendovereenkomst op te zeggen. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van de opdrachtgever in dat geval wel een inspanningsverplichting om bij een beeindigde personeelsovereenkomst desgewenst een andere uitzendkracht voor te stellen, ten aanzien van wie dan een nieuwe opdracht ontstaat

Verzekering en Aansprakelijkheid

Opdrachtgever verplicht zich tot het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (wa). De leiding en toezicht over het werk alsmede de werkomstandigheden van de uitzendkrachten liggen bij de opdrachtgever aangezien opdrachtnemer hier geen invloed op heeft. Derhalve is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het werk(veiligheid) zodat opdrachtnemer ledere aansprakelijkheid uitsluit. Voor alle risico's als deadlines van projecten, ingevulde/gewerkte uren, projectrisico's, projectschades, bedrijfsongevallen enz, sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk ledere aansprakelijkheid ult. Een uitzendbureau kan niet of nauwelijks een aansprakelijkheidsverzekering voor dergelijke gevallen afsluiten.

Uitzendkracht op de payroll bij opdrachtgever

Indien opdrachtnemer een uitzendkracht werft voor opdrachtgever, ontvangt opdrachtnemer hiervoor de afgesproken wervingsfee gedurende 2080 gewerkte uren. Geen opgaal van het aantal gewerkte uren wordt beschouwd als schending van de gemaakte afspraken waarbij er sprake zal zijn van een direct opeisbaar boete conform het hieronder omschreven relatie- en overnamebeding

Relatie- en overnamebeding

Opdrachtgever (of een daaraan gelieerde bedrijf) zal niet direct of indirect voor de duur van 12 maanden na de beeindiging van de samenwerking dezelfde uitzendkrachten inlenen of in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Tevens zal opdrachtgever voor de duur van 12 maanden na de beëindiging van de samenwerking niet rechtstreeks zaken doen met ondernemingen die opdrachtnemer uitzendkrachten leveren. Indien opdrachtgever dit toch doet, zal in beide gevallen voor ledige overtreding een direct opeisbare boete van € 8.000,- per uitzendkracht worden geëist. De boete kan worden verminderd met de marge die in mindering wordt gebracht op de reeds gefactureerde uren.

Vervolgopdrachten

De bepalingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten betrekking hebbend op dezelfde of andere uitzendkrachten, tenzij partijen schriftelijke, afwijkende afspraken hebben gemaakt. Opdrachtnemer kan bij vervolgopdrachten volstaan met het versturen van een korte opdrachtbevestiging met daarin de gewijzigde gegevens.

ZZP'ERS

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen de inlener enerzijds en Eagle Diensten BV anderzijds. Deze voorwaarden maken deel uit van de aanbieding/overeenkomst. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgesteld. Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot het inlenen van ZZP'ers accepteert de inlener, hierna te noemen "opdrachtgever", onderhavige Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever. Eagle Diensten BV wordt hierna als opdrachtnemer aangeduid. Een mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer gegeven plaatsingsopdracht is bindend en kan door opdrachtgever niet worden herroepen anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Ter beschikkingstelling

Opdrachtnemer stelt één of meerdere ZZP'ers ter beschikking om bij opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. Opdrachtnemer is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die zij uitzendt

Inhoud en plaats werkzaamheden

In de bevestiging is de functiebenaming van de betreffende ZZP'er opgenomen. De dienaangaande werkzaamheden worden gewoonlijk verricht op de projectlocatie van opdrachtgever.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

De opdrachtgever staat in voor het naleven van de bij wet gestelde verplichtingen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden alsmede van het naleven van de zorgverplichtingen. Opdrachtgever staat er voor in dat de ZZP'er zijn werkzaamheden (tijdig) kan verrichten. Opdrachtgever geeft ZZP'er de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op gebied van hygiëne, arbo en milieu. Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het werk, de werkomstandigheden en de veiligheid op het werk.. Opdrachtgever vrijwaart te dien aanzien opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid hieromtrent.

Tarief en facturering

Partijen komen met betrekking tot de facturering het volgende overeen:

Verzekering en Aansprakelijkheid

Opdrachtgever verplicht zich tot het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (wa). Voor alle risico's als deadlines van projecten, ingevulde/gewerkte uren, projectrisico's, projectschades, bedrijfsongevallen enz., sluit opdrachtnemer uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit. Een uitzendbureau kan niet of nauwelijks een aansprakelijkheidsverzekering voor dergelijke gevallen afsluiten.

Beeindiging

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De opdrachtgever kan in de eerste 26 weken van een uitzending aan opdrachtnemer schriftelijk mededelen dat de uitzending wordt beeindigd, onder gelijktijdige mededeling aan de ZZP'er, rekening houden met een opzegtermijn van één week. De uitzending kan ook worden beeindigd vanwege de arbeidsongeschiktheid van de ZZP'er Opdrachtnemer kan deze overeenkomst onverwijld opzeggen in de gevallen van faillissement, surséance van betaling of onder bewind- of ander curatelenstelling van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het feit dat de ZZP'er gebruik maakt van zijn wettelijk recht om de uitzendovereenkomst op te zeggen. Opdrachtnemer heeft ten opzichte van de opdrachtgever in dat geval wel een inspanningsverplichting om bij een beeindigde personeelsovereenkomst desgewenst een andere ZZP'er voor te stellen, ten aanzien van wie dan een nieuwe opdracht ontstaat

Relatie- en overnamebeding

Indien opdrachtnemer een ZZP'er werft voor opdrachtgever, ontvangt opdrachtnemer hiervoor de afgesproken wervingstee gedurende 2080 gewerkte uren. Geen opgaaf van het aantal gewerkte uren wordt beschouwd als schending van de gemaakte afspraken waarbij er sprake zal zijn van een direct opeisbaar boete. Opdrachtgever (of een daaraan gelleerde bedrijf) zal niet direct of indirect voor de duur van 12 maanden na de beeindiging van de samenwerking dezelfde ZZP'ers inlenen of in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Tevens zal opdrachtgever voor de duur van 12 maanden na de beeindiging van de samenwerking niet rechtstreeks zaken doen met ondernemingen die opdrachtnemer ZZP'ers leveren. Indien opdrachtgever dit toch doet, zal in beide gevallen voor iedere overtreding een direct opeisbare boete van € 8.000,- per ZZP'er worden geeist. De boete kan worden verminderd met de marge die in mindering wordt gebracht op de reeds gefactureerde uren.

Vervolgopdrachten

De bepalingen van deze overeenkomst zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten betrekking hebbend op dezelfde of andere ZZP'ers, tenzij partijen schriftelijke, afwijkende afspraken hebben gemaakt. Opdrachtnemer kan bij vervolgopdrachten volstaan met het versturen van een korte opdrachtbevestiging met daarin de gewijzigde gegevens